Overview

TriOptima är ett företag som är ledande inom sin nisch. Enligt en artikel i Affärsvärlden om svenska spetsföretag inom finansiella tjänster är det få inom branschen som förstår vad de håller på med. Det som är lätt att förstå är att de har flertalet av världens största banker som kunder, hanterar summor som är mångdubbelt större än Sveriges BNP och att de är väldigt framgångsrika.

Sungard AS hjälper TriOptima med PenTest och kontinuitetsplanering. Business Never Stops träffar Martin Sandström, CTO på TriOptima, som förklarar vad OTC-derivat egentligen är och vad TriOptima gör med dem.

Vad gör ni på TriOptima?

Vi tillhandahåller tjänster som hjälper finansiella institutioner att hantera sina OTC-derivatkontrakt. Med hjälp av våra tjänster får de färre derivat att hålla reda på och hjälp att överblicka de derivataffärer de har gjort.

Varför är det speciellt med OTCderivat?

När man handlar med OTC-derivat görs affärerna upp direkt mellan två parter, utan inblandning av någon central part - som en börs eller annan marknadsplats. Ett exempel på ett OTC-derivat är räntederivat, som till exempel kan vara en förbindelse mellan två parter att under 30–40 års tid utbyta skillnaden mellan en fast ränta och en viss marknadsränta på ett visst belopp i slutet av varje kvartal.

Det finns också t ex energiderivat. I de fallen är det inte räntan som styr värdet av derivatet, utan ett angivet energipris, t ex ett officiellt oljefatspris. En annan vanlig derivattyp är kreditderivat. I det fallet är det värderingen av ett enskilt företag eller ett index som styr derivatets utveckling. Typiskt så gör man OTCderivataffärer för att försäkra sig mot t ex höjda räntor, stigande oljepriser eller att ett visst industrisegment går dåligt. Det är alltså i slutändan en riskhantering man vill åt. Det behovet har både företag och banker. Den här typen av behov har resulterat i att världens finansiella institut dagligen gör en stor mängd derivataffärer sinsemellan. Och eftersom löptiden ofta är lång, så växer den totala mängden derivatkontrakt hela tiden. Sen slutet av 90-talet har derivathandeln tilltagit och riskerna hos bankerna ökar, dels ökar exponeringen mot olika marknadsrisker och dels risken att de sitter med Svarte Petter om en annan bank går omkull.

På vilket sätt hjälper ni era kunder?

Vår tjänst triReduce, som vi lanserade 2003, ger våra kunder möjlighet att komprimera sina portföljer. När många aktörer handlar med liknande derivat uppstår situationen att ett antal affärer tar ut varandra, helt eller delvis. Det kan inte enskilda banker upptäcka själva. Med vår tjänst triReduce, som ett stort antal aktörer anslutit sig till, kan vi som en oberoende tredjepart se när det fenomenet uppkommer, och då presentera vilka affärer som är överflödiga och därmed kan termineras.

Hur går det till?

Våra kunder skickar oss information om vilka affärer de har gjort sinsemellan. Vi sammanställer informationen och förenklat kan man säga att vi löser problemet genom att ställa upp och lösa ett linjärt ekvationssystem med tiotusentals rader. Självklart är verkligheten mer komplicerad och att hitta en lösning vore inte möljigt utan den höga finansiella kompetens vi har inom företaget. I typfallet så är resultatet att 50-70 procent av affärerna kan termineras. Det genererar värde och minimerar riskerna för alla inblandade.

Varför kan inte bankerna göra det här själva?

Två banker kan såklart sinsemellan se om de har affärer som tar ut varandra. Det är när fenomenet uppstår mellan tre eller fler banker som det inte går utan hjälp av en neutral tredjepart, eftersom varje aktör självklart betraktar sin derivatportfölj som en affärshemlighet. Där kommer behovet av informationssäkerhet in också. Vi har mycket höga krav på oss på det området, vilket är en anledning till att vi har samarbetat med Sungard AS. Det är också ganska stora siffror det handlar om. Nominalbeloppet på de affärer som terminerades mha triReduce förra året var 40 biljoner dollar.

40 biljoner?! Det låter fullständigt hisnande!

Ja, det är det också! Jag tror det motsvarar ungefär 100 gånger Sveriges BNP...

Var kommer TriOptima ifrån?

TriOptima grundades år 2000 av några av mina nuvarande kollegor. 2003 lanserade man den första tjänsten, som redan efter ett par år hade över 100 av världens största banker som kunder.

Fantastiskt tempo. Hur gick det till?

Bankerna insåg snabbt att här fanns en smart lösning på ett stort problem. Tidigare kontakter spelade säkert in men faktum är att ett litet svenskt bolag som länge bestod av sju personer lyckades sälja in och knyta upp alla de här stora internationella bankerna på väldigt kort tid. Det krävs också ett omfattandejuridiskt ramverk för att få den här tjänsten att fungera vilket också är en stor bedrift att sjösätta på den korta tiden.

triResolve – portföljavstämning för OTC-derivat Vad är triResolve?

Vår andra tjänst kallas för triResolve och är ett system som används för portföljavstämning mellan OTChandlande parter. Det är såklart viktigt för t ex två banker att ha samma uppfattning om vilka affärer man har sinsemellan, och vad den aktuella värderingen på dem är. Det gör man genom portföljavstämning vilket tidigare gjordes med mer eller mindre lyckade verktyg, excelfiler inte minst.

TriOptima tillhandahåller en tjänst där bankerna kan ladda upp sin portfölj mot en webbsajt där vi sedan presenterar resultatet och avstämningen gentemot motparten. Till att börja med matchar vi ihop hela portföljerna vilket i sig är en utmaning eftersom affärerna lever sina egna liv inom respektive bank. Vi har en avancerad matchningsalgoritm som gör det jobbet. Tack och lov har vi en utvecklingsavdelning av världsklass!

Verktyget gör det möjligt att överblicka portföljerna och identifiera de affärer där man har olika uppfattning om vad som är avtalat. Kunderna gör det på vår webbsajt och utbyter information med motparten genom att t ex skriva kommentarer på olika affärer. Slutmålet är att de båda parterna ska ha en uppdaterad och överenskommen bild av sina affärer.

Är den tjänsten lika populär som triReduce?

Ja, i alla fall på god väg, även om den här tjänsten är nyare. Alla stora aktörer i branschen är redan kunder, och man bedömer att mer än 70 procent av världens alla OTC-derivat är representerade i triResolve. En vanlig dag läser vi in mer än 10 miljoner affärer i våra system. Vi har en rejäl serverpark med bland annat dokumentdatabaser för att kunna hantera den lasten. Vi har nått sådana volymer att relationsdatabaser inte håller måttet längre.

Vad gör ni med Sungard AS Availability Services?

Vi anlitar Sungard AS för att försäkra oss om att våra webbtjänster är säkra. De gör PenTest och säkerhetsgranskningar. Vi har genomfört tre stycken under 2009 och våra kunder är väldigt intresserade av att se resultatet. Med över 200 kunder har vi inte möjlighet att låta alla göra egna säkerhetsgenomgångar av oss, därför genomförde vi förra året en ISO 27001-certifiering. Det steget var faktiskt inte så långt, eftersom vi alltid har haft ett väldigt bra säkerhetstänk. Men i uppstarten av certifieringsarbetet hade vi ändå stor hjälp av Gunnar Stein på Sungard AS för att hamna rätt i våra ansträngningar.

Vi har också haft hjälp av Sungard AS när vi tog fram vår senaste Business Continuity Plan. Marknadens krav på dessa höjs hela tiden och eftersom vi växer snabbt måste vår BCP hela tiden uppdateras. För två år sedan var vi ca 40 medarbetare och nu är vi en bit över 100.

Hur upplever ni samarbetet med Sungard AS? Har de lyckats penetrera era webbplatser?

Det funkar bra, men de har inte lyckats hitta några problem egentligen. Tvärtom har vi gjort testarna riktigt frustrerade. Vad jag förstod hade Sungard AS testare aldrig tidigare varit med om att man inte hittat någonting. Men det är precis som det ska vara. Med tanke på vår verksamhet är det oerhört viktigt med hög kvalitet både på vår säkerhetslösning och på testerna.

Känns det som en kvalitetsstämpel att Sungard AS gör testerna?

Vi har förhoppningen att många av våra kunder ska känna igen Sungard AS-namnet och att det ska kännas rätt. Vi tror att vi får en tekniskt bättre test av Sungard AS än om vi hade anlitat någon av de stora konsultdrakarna. Med Sungard AS känns det som vi betalar rätt pris för rätt kompetens.

Tjänster

Om Sungard AS

Kontakta oss

MORE CASE STUDIES

"Unident levererar tjänster till Sveriges privata tandläkarmottagningar.Mottagningarna behöver en säker och automatiserad backup som tjänst"...

Read more

IMO ville ta kontroll över sin recovery och säkerställa att verksamheten effektivt kan återställas vid en incident eller ett avbrott...

Read more

Som en av Sveriges ledande bygg- och anläggningskonsulter tar ELU:s medarbetare fram 3D-ritningar och beräkningar som ligger till grund för flera av Sveriges stora byggprojekt...

Read more